جشن معرفی دانشجویان تازه راه‌یافته به دانشگاه برگزار می‌شود

کانون دانشجویان زرتشتی پنجشنبه ٢۶ مهرماه ٩٧، ساعت ۶ پسین میزبان جشن کوچکی در جشنگاه خسروی خواهد بود که به مناسبت پیوستن نودانشجویان زرتشتی به این خانواده بزرگ برگزار خواهد شد. به رسم هرسال، گرد[…]