نام‌نویسی مانترک تمدید شد!

نام‌نویسی بخش مانترک بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتا‌شناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) تا ٢۰ مهر ماه تمدید گردید.
همکیشان عزیز می‌توانند جهت نام‌نویسی در بخش اوستاخوانی، به تارنمای رسمی مانتره به آدرس زیر مراجعه نمایند.
Www.manthra.kdz.ir