در صورتیکه قصد عضویت (ثبت‌نام) را دارید، در قسمت “نام”، کد ملی خود را وارد کنید!

در صورتیکه قصد عضویت (ثبت‌نام) را دارید، در قسمت “نام”، کد ملی خود را وارد کنید!

ثبت نام

– در صورتیکه قصد عضویت (ثبت‌نام) را دارید، در قسمت “نام کاربری”، کد ملی خود را به همراه @ در ابتدای آن، وارد کنید!

 

– در صورتیکه با یک شماره همراه قصد ورود/ثبت‌نام تعدادی از شرکت کنندگان را دارید (سرپرست خانواده، سرپرست‌ شهرها و…)، میبایست در قسمت ورود، ابتدا علامت @ را قرار داده و کد ملی شرکت‌کننده را وارد کنید و در قسمت رمز ورود نیز، کد ملی شرکت‌کننده را.

برای مثال اگر کدملی شما عدد 0440999999 باشد شما باید: 0440999999@ را در قسمت ورود و 0440999999 را در قسمت رمز عبور، وارد کنید.

– باقی شرکت‌کننده‌ها می‌توانند به کمک کد اعتبار سنجی‌ای که به شماره تلفن همراه شرکت کننده ارسال می‌شود، وارد پروفایل خود شوند.