photo5952023944779379879

مانتره۲۸(دومین دوره مجازی) در راه است…

دوستانی دیرین، خاطراتی شیرین
چه از دور، چه از نزدیک
هدفی مشخص، نیتی پاک
آغازی دیگر…
مانتره ۲۸ (دومین دوره مجازی) در راه است…