“موسیقی روح به جهان، بال به ذهن، پرواز به تخیل و زندگی به همه چیز می‌دهد.”
کانون دانشجویان زرتشتی درنظر دارد بیست و دومین جشنواره موسیقی زرتشتیان سراسر دنیا را به گونه‌ای متفاوت از سال‌های پیشین برگزار نماید.

بیست و دومین جشنواره موسیقی، جشنواره‌ای متفاوت، در راه است.