برای دریافت آیین نامه هم نوازی فایل زیر را باز کنید.

 

آیین‌نامه_هم_نوازی_جشنواره_موسیقی_۲۲