عدم برگزاری اردو دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور در تابستان 1399