Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kdzir/public_html/wp-files/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kdzir/public_html/wp-files/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kdzir/public_html/wp-files/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kdzir/public_html/wp-files/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
برگزاری همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را به صورت مجازی - کانون دانشجویان زرتشتی

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/kdzir/public_html/wp-files/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

برگزاری همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را به صورت مجازی

مانتره مجازی در راه است…

کانون دانشجویان زرتشتی، برگزار نشدن حضوری همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در تابستان ۱۳۹۹ را به چشم فرصتی دید تا بتواند با بازاندیشی در مورد زیرساخت همايش، مانتره ۲۷ را هر چه قوی‌تر از قبل برگزار نماید.

در این راستا با برگزاری شوراها و جلسات متعدد مجازی این روند بهبود کیفیت زیرساخت را آغاز نموده‌است.

 

همچنین در نظر دارد تا در راستای بهبود و پیشرفت سطح دینی و فرهنگی جامعه زرتشتی و همچنین برای ادامه‌ی فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود به زودی اقدام به برگزاری کلاس‌های مجازی و همچنین مانتره به صورت مجازی نماید.