اردو دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور

اردو دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور

کانون دانشجویان زرتشتی پس از دو سال فعالیت از بدو تأسیس توانست خود را در اجتماع و سازمان های زرتشتی بشناساند به نحوی که در جوار سازمانه ای زرتشتی شرکت کننده در چهارمین کنگره زرتشتیان ایران در آبان ماه ۱۳۴۸ سهم بسزایی داشت.

کانون دانشجویان پیشنهادهای خود را در کنگره مطرح کردند و چون یکی از هدفه های مهم کانون در مورد امر تعلیم و تربیت، معاشرت و آشنایی جوانان با یکدیگر میباشد و با این معاشرت ها است که جوانان با افکار یکدیگر آشنا شده و همراه با بهره گیری از افکار جمعی قدرت سازندگی بیشتر برای فردایی بهتر خواهند داشت، لذا فکر تشکیل اردوهای مختلف و مفیدی به نظر دانشجویان خطور نمود و پیشنهاد برگزاری اردویی به نام اردوی تربیتی و آموزشی دانش‌آموزان زرتشتی شهرستانی را نمودند و کنگره مسئولیت این امر مهم را به کانون دانشجویان محول کرد.

اولین اردو دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور در تیرماه ۴۹ تشکیل گردید. با افتتاح اولین اردو دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور و سازمان‌ ها و افراد خیریه پیشواز و همکاری شتافتند و کانون با همکاری آنان این امر مهم را به انجام رسانید. به این ترتیب اردو دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور مزبور با شرکت ۳۶ نفر دانش‌ آموز برگزار گردید.