20201103_081936

گزارش پروژه محور

بخش نوشتار گاتاشناسی همایش مانتره تا قبل از امسال به این صورت بوده است که شرکت‌کنندگان موضوعی در بخش جنبی و یا اصلی انتخاب کرده، در مهلت معین شده در باب آن موضوع مقاله را می‌نوشتند و برای داوری ارسال می‌کردند.

 

ادامه مطلب