davar

در کنارمان بودید و هستید

برای گذر از هر مسیری یقیناً به راهنمایی افرادی نیاز است که آن مسیر را زیستند و چه زیباست که ما از راهنمایی عزیزانی بهره جستیم که با وجود شرایط نامطلوب کنونی، همراه ما بودند و به ما یاری رساندند تا بتوانیم مانتره را برگزار نماییم.

 

ادامه مطلب