far-cover

معرفی بازی‌های بخش فرعی و غیررقابتی سومین دوره جام شطرنج ♟


بخش نخست


بازی های: Pentago ,Checkers و Bughouse(شطرنج دوبل)


1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8و در بخش بعدی، بازی‌های 4InALine, Othello و Go


ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)