بحشی از اوستای بایسته به دین دبیره

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری سی امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، بخشی از اوستای بایسته را به دین دبیره منتشر کرده است.

شایان یادآوری است که مانتره ۳۰ در تاریخ ۱۵، ۱۶ و ۱۷ شهریورماه در مارکار تهرانپارس برگزار می شود.

همچنین تاریخ نام نویسی بخش گاتاشناسی از ۴ تا ۹ اردیبهشت، تاریخ نام نویسی بخش اوستاخوانی و مانترک از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ماه می باشد.