اوستا بایسته سایت

اوستای بایسته

بحشی از اوستای بایسته به دین دبیره

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای برگزاری سی امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، بخشی از اوستای بایسته را به دین دبیره منتشر کرده است.

شایان یادآوری است که مانتره 30 در تاریخ 15، 16 و 17 شهریورماه در مارکار تهرانپارس برگزار می شود.

همچنین تاریخ نام نویسی بخش گاتاشناسی از 4 تا 9 اردیبهشت، تاریخ نام نویسی بخش اوستاخوانی و مانترک از 16 تا 19 اردیبهشت ماه می باشد.