Untitled-site-2048x1448 (1)

برنامه‌ی روز سوم همایش مقدماتی مانتره ۳۰

همایش مقدماتی ۳۰‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، از ۴ تا ۶ امردادماه ۱۴۰۲ در شهرهای تهران، یزد و شیراز و به یاد روانشاد شهناز شهزادی برگزار خواهد شد.برنامه‌ی روز سوم این همایش، ۶ امردادماه که در شهر تهران برگزار می‌شود، در بروشور زیر آماده است.شایان یادآوری است که این برنامه از ساعت ۳ پسین در دو سالن ایرج و خسروی آغاز خواهد شد.