Untitled-site-2048x1448

برنامه‌ی روز دوم همایش مقدماتی مانتره ۳۰

همایش مقدماتی ۳۰‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، از ۴ تا ۶ امردادماه ۱۴۰۲ در شهرهای تهران، یزد و شیراز و به یاد روانشاد شهناز شهزادی برگزار خواهد شد.
برنامه‌ی روز دوم این همایش، ۵ امردادماه که در دو شهر یزد و شیراز برگزار می‌شود، در بروشور زیر آماده است.
شایان یادآوری است که این برنامه از ساعت ۸ صبح در یزد در سالن بزرگ‌چمی و از ساعت ۱۱ صبح در شیراز در سالن باغ وقفی آغاز خواهد شد.