-6023631177136585951_121

سخنرانی کلیدی مانتره ۳۰

امسال نیز مانند سالیان گذشته، سخنرانی با حضور جناب آقای فردین نمیرانیان در راستای موضوع محور مانتره برگزار خواهد بود.
زمان برگزاری این برنامه، جمعه ساعت ۲۰ می‌باشد.

شایان یادآوری است که موضوع محور مانتره ۳۰، مهاجرت عامل گسترش یا جدایی از دین است.