سومین روز همایش مانتره ۳۰

« برنامه‌های سالن کوچک »

اوستا خوانی:

اشتود و سپنتمدگات (۱۴ شرکت‌کننده)

از برخوانی ۱۳ تا ۱۸ سال (۶ شرکت کننده)

« برنامه‌های سالن بزرگ »

اوستاخوانی:

چالش ۳۰ بند گاتا (۳ شرکت کننده)

گاتاشناسی:

بخش آزاد (۲ مقاله)

میزگرد با موضوع مهاجرت عامل گسترش یا جدایی از دین