دومین-روز-مانتره-30

دومین روز همایش مانتره 30

« برنامه‌های سالن کوچک »

اوستا خوانی:

اهنودگات (39 شرکت کننده)

برنامه جنبی با اجرای شاهنامه‌خوانی توسط شینا سرداری صورت گرفت.

کل گاتا (6 شرکت کننده)

« برنامه‌های سالن بزرگ »

گاتاشناسی:

بخش گاهانی و موضوع محور (3 مقاله)

برنامه جنبی با اجرای موسیقی توسط کیانا نمیرانیان انجام شد.

میزگرد با موضوع مهاجرت عامل گسترش یا جدایی از دین