IMG_20231009_180907_222

گهنبار چهره ایاسرم

کانون‌ دانشجویان زرتشتی برآن است در روز آسمان ایزد برابر با آدینه ۲۱ مهر ماه، ساعت ۱۰ صبح در تالار کانون دانشجویان زرتشتی(لعل نوذر جمشیدیان)، گهنبار چهره ایاسرم را به نامگانه روانشادان منیژه شاهجهان قبادزاده‌ پولادیان و جمشید بهمن پولادیان برگزار نماید.

منتظر حضور گرمتان هستیم.