1

آغازی بر این پایان

زمان‌بندی برنامه‌های بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) اعلام شد.

 

ادامه مطلب